•  
Zákaznická péče: +420 388 412 428
Také nás najdete:
Péče o zákazníky
+420 388 412 428
Po - Čt od 7:30 do 16:30 hod.
Pá od 7:30 do 14:00 hod.

Reklamační řád


 • 1           Všeobecná ustanovení

  1. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Tento reklamační řád upravuje podmínky, rozsah a způsob uplatnění reklamace zboží, které bylo u společnosti Rodentica CS zakoupeno zákazníkem.
  2. 1. Definice některých pojmů:
   1. Kde se v tomto reklamačním řádu hovoří o "Prodejci", rozumí se jím obchodní společnost Rodentica CS spol. s r.o., se sídlem v Písku, Vladislavova 250, PSČ 397 01, IČ 60850469, která je plátcem DPH, registrovaným u Finančního úřadu v Písku, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, číslo složky 4128.
   2. "Zákazníkem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které Prodejce prodává, na základě její objednávky, zboží.
   3. "Sídlem prodejce" se rozumí sídlo společnosti Rodentica CS spol. s r.o.
   4. "Přijetím reklamace zboží" se rozumí úkon Prodejce, kterým vezme na vědomí Zákazníkovo uplatnění odpovědnosti za vady (reklamaci).
   5. Za "vyřízení reklamace" je nutno považovat vlastní posouzení vady, její odstranění, výměnu zboží, případně odmítnutí reklamace.
 • 2           Záruční podmínky

  1. Ke každému zboží, které je na základě uskutečněné objednávky doručováno Zákazníkovi, je přikládána faktura, k přístroji se přikládá i záruční list. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje Zákazník svým podpisem na předloženém přepravním listě nebo poštovním výkazu.
  2. Délka záruční doby je u nových nástrojů 24 měsíců od data prodeje. V případě výměny je záruční doba uvedena na dodacím listě, u přístroje se vystaví nový záruční list.
  3. Nárok na uplatnění práv Zákazníkem v záruční době nelze uplatnit v následujících případech:
   1. reklamace byla uplatněna po vypršení záruční lhůty zboží;
   2. se zbožím bylo zacházeno v rozporu s technickými informacemi výrobce;
   3. se zbožím bylo zacházeno neodborně, popř. k jeho poškození došlo neodbornou obsluhou;
   4. zboží bylo poškozeno vodou, ohněm, bleskem, elektřinou;
   5. zboží je nadměrně znečištěno.
 • 3           Reklamační podmínky

  1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zákazníkem zakoupeno u společnosti Rodentica CS spol. s r.o.
  2. Za jediné místo k přijímání reklamací je nutno považovat sídlo Prodejce nebo je možno reklamaci předat osobně při návštěvě obchodního zástupce u zákazníka.
  3. Zboží k reklamaci je Prodejcem přijímáno k reklamačnímu řízení pouze při dodržení následujících náležitostí:
   1. zboží je zbaveno všech nepůvodních nálepek, označení, apod.
   2. k reklamaci zboží je ze strany Zákazníka předložen písemný doklad o prodeji reklamovaného zboží;
   3. k reklamaci zboží je ze strany Zákazníka předložen písemný popis vad, který je v záhlaví opatřen kontaktní adresou a telefonem Zákazníka, a dále soupis množství a druhů reklamovaného zboží; pro ten je možno použít reklamační protokol (viz příloha tohoto RŘ).
 • 4           Průběh reklamačního řízení

  1. Zákazník zašle reklamované zboží na adresu sídla Prodejce nebo zboží předá osobně obchodnímu zástupci, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.
  2. Po řádném přijetí reklamovaného zboží prodejce reklamaci posoudí, a to tak, že reklamaci uzná a provede výměnu reklamovaného zboží, nebo reklamované zboží předá Výrobci ke konečnému posouzení oprávněnosti reklamace zboží Zákazníkem. Přístroje jsou vždy zasílány do partnerského servisu.
  3. Prodejce po vyřízení reklamace zašle reklamované zboží zpět v co nejkratším možném termínu, nejpozději do zákonné lhůty, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.
 • 5           Náklady reklamačního řízení

  1. Dopravu zboží určeného k reklamaci hradí Zákazník na své vlastní náklady.
  2. V případě neoprávněné reklamace zboží Zákazníkem hradí Prodejce náklady na zaslání reklamovaného zboží zpět zákazníkovi.
 • 6           Závěrečná ustanovení

  1. Tento Reklamační řád je uveřejněn na veřejně přístupném informačním systému s možností dálkového přístupu (internet), a to na adrese: http://www.rodentica.eu/reklamacnirad_cz.html, též je možno na vyžádání jej zákazníkovi zaslat a každý obchodní zástupce dává tento řád k dispozici Zákazníkovi.
  2. Prodejce je povinen zveřejňovat na veřejně přístupném informačním systému (internet) změny tohoto Reklamačního řádu tak, aby mezi zveřejněním této změny a účinností této změny byla doba alespoň 10 dnů. V době mezi zveřejněním změny a její účinností platí tento Reklamační řád ve stávajícím znění.
  3. Každá smluvní strana vezme na sebe riziko změn okolností. Použití ustanovení § 433 nového Občanského zákoníku se výslovně vylučuje.
  4. Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. července 2017.

Vypracoval: Mgr. Eva Gomelská dne 1. 7. 2017
Schválil: Ing. Ivo Brauner dne 1. 7. 2017

Tel.: +420 388 412 428
Fax.: +420 388 412 429
E-mail: rodentica@rodentica.eu
www.rodentica.eu
Facebook

Rodentica CS. spol. s r.o.
Vladislavova 250
397 01 Písek