•  
Zákaznická péče: +420 388 412 428
Také nás najdete:
Péče o zákazníky
+420 388 412 428
Po - Čt od 7:30 do 16:30 hod.
Pá od 7:30 do 14:00 hod.

Ochrana osobních údajů


  Kupující dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Prodávajícímu. Nakládání s osobními údaji Kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává výslovný souhlas s tím, aby Prodávající užil jeho osobní údaje (popř. kontaktní údaje právnické osoby) k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení.

  Informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné pro všechny Kupující a Prodávající zajišťuje bezpečnost údajů sdělených Kupujícími. Tyto údaje jsou obzvláště chráněny a zabezpečeny proti zneužití neoprávněnou osobou.

  Obchodní společnost Rodentica CS spol. s r.o., IČ: 60850469, se sídlem Písek, Vladislavova 250, PSČ 397 01 (dále jen "Prodávající"). Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které jsou Kupující povinni zadat při registraci uživatelského účtu. Tyto údaje jsou důvěrné, zpracovávány výhradně se souhlasem Kupujícího a používány pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a informování o marketingových akcích Prodávajícího. Konkrétně se jedná o kontaktní údaje a data souvisící s uzavřením smlouvy (zejména jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační údaje). Poskytnutí těchto údajů je povinné, bez jejich poskytnutí nemůže být uživatelský účet Kupujícího v e-shopu aktivován.

  Prodávající tímto prohlašuje, že oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod evidenčním číslem: 00000825.

  Údaje shromažďované pro účely transakce jsou užívány pro zjištění náležitostí týkajících se určení smluvní strany, pro účely vyúčtování dodávek Zboží a pro účely kontaktování zákazníka (např. jako součást služby zákazníkům či zasílání newsletterů). Osobní údaje, zadané v rámci registrace, je Prodávající oprávněn zpracovávat nejdéle po dobu existence uživatelského účtu Kupujícího, tedy po dobu nezbytně nutnou k uzavření smlouvy na dodání Zboží. Registrací či poskytnutím emailové adresy pro zasílání informací vyslovuje Kupující svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v uvedeném rozsahu, a to maximálně na dobu existence jeho účtu, nejsou-li dány podmínky, kdy je Prodávající oprávněn dle zákona o ochraně osobních údajů uchovat osobní údaje Kupujícího i bez jeho souhlasu.

  Prodávající zabezpečením chrání údaje před neoprávněným přístupem. Veškeré osobní údaje, které Kupující Prodávajícímu poskytují, jsou zpracovávány automaticky zabezpečeným elektronickým systémem, a mají k nim přístup pouze osoby - zaměstnanci Prodávající, které jsou proškoleny v ochraně osobních údajů a jsou vázány povinností mlčenlivosti. Kupující má kdykoliv přístup ke svým osobním údajům, které jsou v systému uloženy, prostřednictvím svého uživatelského účtu.

  Na žádost Kupující je Prodávající povinen poskytnout tomuto Kupujícímu informaci o veškerých zpracovávaných osobních údajích týkajících se Kupujícího.

  Prodávající poskytuje svým zákazníkům možnost odmítnout e-maily od Prodávajícího prostřednictvím emailu rodentica@rodentica.eu.

  Pokud má zákazník dotazy týkající se zachování bezpečnosti nebo použití e-shopu Prodávajícího, může Prodávajícího kontaktovat prostřednictvím emailu rodentica@rodentica.eu.

  Osobní údaje, které má Prodávající k dispozici, a s nimiž nemůže Kupující ve svém účtu přímo nakládat, mohou být ze systému odstraněny na žádost Kupujícího. Prodávající není povinen osobní údaje ze systému odstranit v případě, že je může zpracovávat i bez souhlasu Kupujícího, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. I bez souhlasu Kupujícího může Prodávající osobní údaje zpracovávat zejména, pokud je to nezbytné pro ochranu jeho práv a právem chráněných zájmů, případně práv jiných dotčených osob (v souladu s ust. § 5 odst. 2 zák. o ochraně osobních údajů).

  Získá-li Kupující dojem, že Prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromí nebo se zákonem, zejména že Prodávající zpracovává nepřesné osobní údaje s ohledem na účel jejich zpracování, je oprávněn písemně či e-mailem požádat Prodávajícího o vysvětlení a o odstranění případného závadného stavu (zejména o zablokování, provedení opravy, doplnění nebo o likvidaci osobních údajů). Shledá-li Prodávající žádost Kupujícího jako oprávněnou, je povinen neprodleně odstranit závadný stav, a Kupujícího o těchto opatřeních písemně či e-mailem informovat. Nevyhoví-li Prodávající těmto žádostem Kupujícího, je Kupující oprávněn obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů (UOOÚ).

  Prodávající je oprávněn poskytnout jakékoliv dostupné informace o Kupujícím orgánům činným v trestním řízení.

Tel.: +420 388 412 428
Fax.: +420 388 412 429
E-mail: rodentica@rodentica.eu
www.rodentica.eu
Facebook

Rodentica CS. spol. s r.o.
Vladislavova 250
397 01 Písek